Allez les bleus

GEEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020

24-11-2020

Beste leden,

Even een berichtje van het bestuur in deze – helaas -  voetballoze tijd. Het bestuur is met alle lopende zaken bezig en probeert zoveel mogelijk de uitgaven te beperken en mogelijke financiële tegemoetkomingen binnen te halen om zodoende het financiële verlies zo klein mogelijk te houden.

In onze statuten staat dat het bestuur binnen 6 maanden na de afloop van het seizoen een Algemene Ledenvergadering moet plannen. 

Normaal houden wij eind van november onze jaarvergadering maar vanwege de corona kan dat in 2020 niet. Onze vraag is nu: Kun jij als lid van SVSOS instemmen met het achterwege laten van een Algemene Ledenvergadering nu het niet voor alle leden mogelijk is om digitaal te vergaderen? 

Tijdens de algemene ledenvergadering is de bestuursverkiezing een vast terugkerend agendapunt. Als de Algemene Ledenvergadering 2020 wel zou zijn doorgegaan dan zou onder het punt 'bestuursverkiezing' het volgende aan de orde zijn gekomen: 

-Aftredend en herkiesbaar is voorzitter Peter Vingerhoets
-Aftredend en niet herkiesbaar is wedstrijdsecretaris Jos Rombouts. 

Door het achterwege laten van de Algemene Ledenvergadering 2020 wordt Peter Vingerhoets geacht te zijn herkozen voor een nieuwe termijn; Jos Rombouts heeft zich bereid verklaard om tot de volgende Algemene Ledenvergadering zijn werkzaamheden als wedstrijdsecretaris te blijven uitoefenen. Kandidaten voor zijn opvolging kunnen zich echter al wel bij de voorzitter of de secretaris melden zodat ze nog een jaar met Jos kunnen meedraaien. 

Ieder lid krijgt deze week een e-mail waarin wordt gevraagd om te reageren of je kunt instemmen met het achterwege laten van de Algemene Ledenvergadering 2020 en het herbenoemen van Peter Vingerhoets voor een nieuwe termijn alsmede het aan laten blijven van Jos Rombouts voor 1 jaar. 

Wij willen jullie vragen om op deze mail te reageren of je het eens bent met bovenstaande!

Reacties naar secretaris@svsos.nl  

Blijf allemaal gezond zodat we weer snel kunnen trainen en voetballen. 

Met vriendelijke groet, 

Wim van den Biggelaar
Secretaris SVSOS

Terug