Allez les bleus

Privacyverklaring

Sportvereniging Samenspel Overwint Steeds (SVSOS) 
gevestigd aan Sportpark de Stevort
Vossenhol 22
5084 HK Biest-Houtakker
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1.Contactgegevens
Sportpark de Stevort
Gemeintsedijk 1
5084 HK Biest-Houtakker 

T 013 - 590 4922
I www.svsos.nl

Postadres
Vossenhol 25a
5084 HJ Biest-Houtakker

2. Functionaris Gegevensbescherming
Wim van den Biggelaar is de Functionaris Gegevensbescherming van Sportvereniging Samenspel Overwint Steeds (SVSOS) Hij is te bereiken via secretaris@svsos.nl.

3.Persoonsgegevens die wij verwerken
Sportvereniging Samenspel Overwint Steeds (SVSOS) verwerkt uw persoonsgegevens doordat u lid en/of vrijwilliger bent en omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer(IBAN)

Onze bestanden met persoonsgegevens zijn beveiligd met wachtwoord en de KNVB zorgt voor beveiliging van Sportlink waarvoor slechts een beperkt aantal mensen bij SVSOS geautoriseerd is met het oog op wedstrijden.

4.Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Sportvereniging Samenspel Overwint Steeds (SVSOS) verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: nvt.

5.Doel en grondslag verwering persoonsgegevens
Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens verwerken wij persoonsgegevens?

Sportvereniging Samenspel Overwint Steeds (SVSOS) verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Het lidmaatschap kenbaar maken aan de KNVB
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is
- U te informeren over activiteiten van de vereniging en over wijzigingen van het lidmaatschap
- Sportvereniging Samenspel Overwint Steeds (SVSOS) verwerkt ook persoonsgegevens ingeval daartoe een wettelijke verplichting bestaat .

Wat betreft foto’s geldt het volgende: als iemand aangeeft niet op een elftalfoto te willen staan, dan wordt dat gerespecteerd en wordt hij niet gefotografeerd .

6.Geautomatiseerde besluitvorming
Sportvereniging Samenspel Overwint Steeds (SVSOS) neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sportvereniging Samenspel Overwint Steeds (SVSOS)) tussen zit.

Sportvereniging Samenspel Overwint Steeds (SVSOS) gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: KNVB portaal(Sportlink) in kader van deelname aan competitie KNVB.

7.Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
Sportvereniging Samenspel Overwint Steeds (SVSOS) bewaart uw persoonsgegevens ook na einde lidmaatschap met het oog op geschiedschrijving van de club en evt. jubilea. Als een lid dat niet wil kan hij dat aangeven en wordt die wens gerespecteerd.

Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor het persoonsgegeven Bankrekeningnummer(IBAN): 2 jaar na einde lidmaatschap.

8.Delen van persoonsgegevens met derden
Sportvereniging Samenspel Overwint Steeds (SVSOS) verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sportvereniging Samenspel Overwint Steeds (SVSOS) blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

9.Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Sportvereniging Samenspel Overwint Steeds (SVSOS) gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan clubwebsite wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

10.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sportvereniging Samenspel Overwint Steeds (SVSOS) en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@svsos.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Sportvereniging Samenspel Overwint Steeds (SVSOS) wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

11. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Sportvereniging Samenspel Overwint Steeds (SVSOS) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via secretaris@svsos.nl.

Datalekken kunt u melden bij onze functionaris gegevensbescherming via secretaris@svsos.nl. Hij zorgt voor een toereikende (re)actie.

Aldus vastgesteld Bestuur SVSOS 17 april 2018.