Allez les bleus

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2022

10-11-2022

Hierbij nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, welke op donderdag 17 november a.s. in onze kantine zal worden gehouden. Aanvang 21.45 uur.

Op de agenda staat het volgende:

1.         Opening
2.         Presentielijst
3.         Notulen vorige vergadering (14 november 2019).
4.         Jaarverslag seizoen 2021 - 2022.
5.         Financieel verslag / verslag kascommissie / benoeming kascommissie
6.         Verslag jeugdcommissie
7.         Mededelingen
8.         Bestuursverkiezing

Periodiek aftredend en herkiesbaar vóór 1 jaar is Wim van den Biggelaar           
Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar is Bram van Oort
Aftredend en niet herkiesbaar Jos Rombouts
Bestuurslid Sander van Trier ontslag te verlenen als penningmeester en te benoemen als wedstrijdsecretaris
Het bestuur stelt Ruud van Dijck kandidaat in de vacature van penningmeester       
Het bestuur stelt Maud van Ham kandidaat als algemeen bestuurslid

Andere kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot 11 november melden bij de voorzitter. 

9.       Rondvraag
10.     Sluiting

Graag verwelkomen wij u op de vergadering van 17 november a.s.

Wij rekenen op een grote opkomst.

Bestuur S.V.S.O.S.

Terug