Allez les bleus

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

01-11-2019

Hierbij nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, welke op donderdag 14 november a.s. in onze kantine zal worden gehouden. Aanvang 21.45 uur.

Op de agenda staat het volgende: 

1.         Opening
2.         Presentielijst
3.         Notulen vorige vergadering (22 november 2018)
4.         Jaarverslag
5.         Financieel verslag / verslag kascommissie / benoeming kascommissie

In de kascommissie zitten Richard Krieckaart en Matthijs van Oort 

6.       Verslag jeugdcommissie
7.       Mededelingen
8.       Bestuursverkiezing

          Periodiek aftredend en herkiesbaar secretaris Wim van den Biggelaar

Andere kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot 11 november melden bij de voorzitter. Hun aanmelding moet wel gesteund door 3 handtekeningen van tenminste 3 leden ouder dan 18 jaar. 

9.       Rondvraag
10.     Sluiting 

Graag verwelkomen wij u op de vergadering van 14 november a.s.

Wij rekenen op een grote opkomst.

Bestuur SVSOS

Terug