Allez les bleus

Uitnodiging + agenda Algemene Ledenvergadering 2023

24-11-2023

Hierbij nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, welke op donderdag 7 december a.s. in onze kantine zal worden gehouden. Aanvang 21.30 uur.

Op de agenda staat het volgende: 

1.         Opening 

2.         Presentielijst 

3.         Notulen vorige vergadering (17 november 2022)         

4.         Jaarverslag seizoen 2022 - 2023 

5.        Financieel verslag / verslag kascommissie / benoeming kascommissie 

6.        Verslag jeugdcommissie 

7.        Mededelingen 

8.        SVSOS 2030, wat is er nodig om op een goede/gezonde manier 2030 te bereiken als club? 

9.        Bestuursverkiezing

Periodiek aftredend en herkiesbaar voorzitter Peter Vingerhoets en wedstrijdsecretaris Sander van Trier.

Aftredend en niet-herkiesbaar secretaris Wim van den Biggelaar.

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot 5 december melden bij de voorzitter.

10.      Rondvraag 

11.      Sluiting 

Graag verwelkomen wij u op de vergadering van 7 december a.s.

Wij rekenen op een grote opkomst.

  

Bestuur S.V.S.O.S.

Terug