Allez les bleus

Vertrouwenspersoon SVSOS

RIA VAN DE WIEL VERTROUWENSCONTACTPERSOON VOOR SVSOS

SVSOS vindt het belangrijk dat er in een veilig klimaat gesport kan worden. Ongewenst en ongepast gedrag vormt een bedreiging voor een dergelijk sportklimaat en moet dan ook worden voorkomen/aangepakt.

Mede in verband daarmee heeft SVSOS voormalig dorpsondersteuner Ria van de Wiel bereid gevonden om als vertrouwenscontactpersoon te gaan fungeren. 

Waarvoor kunt u de vertrouwenscontactpersoon aanspreken? 

De vertrouwenscontactpersoon:

-verleent opvang en begeleiding van clubleden met een klacht. Zij analyseert de situatie en in samenspraak met het betrokken clublid beoordeelt/adviseert zij mede welke stappen genomen worden. Zij verwijst zo nodig naar personen of instellingen binnen of buiten de eigen organisatie;

- is en houdt zich op de hoogte van de organisatie en de specifieke situatie. Zij geeft signalen door aan de verantwoordelijke bestuursleden, met waarborg van de anonimiteit en de integriteit van de betrokkene; 

- adviseert en doet voorstellen ter verbetering van de situatie. De vertrouwenscontactpersoon bevordert zo nodig - in samenwerking met andere functionarissen - onderzoek naar oorzaken en achtergrond van de problematiek; 

-registreert in behandeling zijnde zaken. Zij rapporteert relevante informatie en zorgt er daarbij voor, dat de anonimiteit en de integriteit van de betrokkene is gewaarborgd;  

-informeert en adviseert het bestuur over deze problematiek en over te nemen maatregelen. Zij heeft een aandeel in de verdere ontwikkeling van het beleid op dit terrein;  

-draagt zorg voor de voorlichting aan nieuwe leden (via de jeugd-coördinatoren/leiders van de teams) over ongepast/ongewenst gedrag. Dit samen ook met een lid van het bestuur;  

-voert overleg met, verwijst en werkt samen met personen en instanties, zowel binnen als buiten de organisatie. Dit evenwel niet zonder de toestemming van de betrokkene als dit zijn/haar klacht betreft; 

-rapporteert eenmaal per jaar geanonimiseerd aan het bestuur; 

-houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen op het terrein van ongewenst gedrag. (Hier valt ook pesten onder); 

- adviseert de jeugdleden of seniorleden wat zij moeten doen bij een klacht en zij kan hen ook begeleiden wanneer ze dit willen. Mochten er zeer ernstige problemen zijn dan kan zij landelijke hulp inroepen;  

-volgt trainingen over hoe met aan de orde komende problemen om te gaan. 

Mocht je ergens mee zitten schroom dan niet, maar neem contact op met Ria! 

mail naar vertrouwenspersoon SVSOS of bel 06-26128195.

Bestuur SVSOS